Müügitingimused

ÜLDTINGIMUSED 

Müügitingimused kehtivad WWW.LUXNAILS.EU veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja LUXNAILS OÜ (edaspidi WWW.LUXNAILS.EU) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

WWW.LUXNAILS.EU kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

WWW.LUXNAILS.EU jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse WWW.LUXNAILS.EU veebilehel.

 

MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE 

 

WWW.LUXNAILS.EU müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.

WWW.LUXNAILS.EU ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest LUXNAILS OÜ arvelduskontole.

WWW.LUXNAILS.EU veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

 

HINNAD  

Kõik WWW.LUXNAILS.EU veebipoes olevad hinnad on Eurodes.

WWW.LUXNAILS.EU jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

 

TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE 

Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

 

KOHALETOIMETAMINE 

Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib WWW.LUXNAILS.EU tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.

WWW.LUXNAILS.EU veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.

Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama WWW.LUXNAILS.EU ´i koheselt enne kauba kohaletoomist.

Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. WWW.LUXNAILS.EU ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

 

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD 

Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama WWW.LUXNAILS.EU  probleemist e-posti aadressil info@luxnails.eu  ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.

 

WWW.LUXNAILS.EU ei vastuta:

- Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest

- Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel

- Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

 

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD 

WWW.LUXNAILS.EU vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab WWW.LUXNAILS.EU ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

WWW.LUXNAILS.EU ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida WWW.LUXNAILS.EU ei saanud mõjutada ette näha.

 

PRIVAATSUS

WWW.LUXNAILS.EU veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku WWW.LUXNAILS.EU ´le enda isikuandmete töötlemiseks.

WWW.LUXNAILS.EU kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

 

MUUD TINGIMUSED 

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. WWW.LUXNAILS.EU´l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.